НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти

JOYRIDE - нов трансграничен проект

Туризмът е тясно свързан с околната среда. Естествената среда и климатичните условия са много важни за определяне на жизнеспособността и привлекателността на даден регион като туристическа дестинация. Развитието на туризма обикновено се основава на уникалните характеристики на околната среда, което позволява на посетителите да получат по-лесен достъп до интересни природни или изкуствено създадени обекти. През последните години фокусът се измести към частта, която туризмът може да играе за намаляване на замърсяването на околната среда и изискванията за ефективно използване на ресурсите.

Фондация "Пътуване" и Форум за бъдещето от 2012 г. правят заключението, че днешните потребители очакват туристическите компании да изградят своята продуктова оферта въз основа на преживявания сред природата. Мнозинството от 70% анкетирани смятат, че всички, свързани с туризма заинтересовани страни, трябва да бъдат ангажирани с опазването на околната среда, 75% от потребителите искат по-отговорно отношение към природата и 66% биха искали лесно да могат да избират „по-екологична“ почивка.
Туристите настояват за екологизиране на туризма. Повече от една трета от пътуващите предпочитат екологосъобразния туризъм и са склонни да плащат до 40% повече за екопочивка. Традиционният масов туризъм е достигнал етап на стабилен растеж. За разлика от него, екотуризмът - туризмът в областта на природното, културното и „мекото приключение“ поема водеща роля и се очаква да нарасне още по-бързо през следващите две десетилетия. Смята се, че глобалните разходи за екотуризъм се повишават с по-висок темп от средния за промишлеността растеж.
За да отговорят на тези очаквания и съобразявайки се със "зелените" изисквания, които стават все по-важни и приоритетни в съзнанието на клиентите, кметствата на Банеаса и Ажижеа, район Констанца, Румъния и община Шабла и община Берковица, България като представители на четири различни природни защитени територии с най-голям потенциал за екологичен туризъм, обединиха усилията си и инициираха съвместен проект, наречен „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 506 313 евро, от които за община Шабла са предвидени 80 275 евро. Отговорник за изпълнението на дейностите за община Шабла е Зелен образователен цнетър.
Целите на проекта включват постигане на съвместна, интегрирана визия за трансграничния район, като се започне с оценката на потенциала за устойчив туризъм на всеки партньор по проекта, като се обединят в работна мрежа Туристическите информационни центрове от зоните на проекта и се разработи обща туристическа Стратегия на Мрежата.
Създаването на Туристическа информационна мрежа е част от многоцелеви маркетингов и информационно-консултантски подход, който обединява различни дестинации с цел да се осигури по-лесен достъп до туристическите услуги, както и до преживяването на традициите и обичаите на местните общности.
Всичко това е насочено към по-плодотворна работа с местните туристически икономически агенти, работещи в сферата на еко-туризма, привличане на журналисти, блогъри и туроператори за популяризиране на трансграничните уникални природни пейзажи и, не на последно място, разкриване на нови туристически маршрути и обновяване на старите чрез малки инфраструктурни подобрения, които да насърчават общуването на човека с природата.

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35